Cena
400.00 zł + VAT
(492.00 zł z VAT)
Dostęp: 1 dzień |
4:00 h
| Certyfikat

Prowadzący:

Termin:

28.04.2022 godziny szkolenia: 09:00 – 13:00

Miejsce:

Szkolenie online przy użyciu platformy Microsoft Teams

Cel szkolenia:

Dyrektywa o ochronie „sygnalistów” oraz projekt ustawy o ochronie „sygnalistów” – jak przygotować się do nadchodzących niebawem zmian prawa i wywiązać się z obowiązków dotyczących ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa? Jak zaprojektować i wdrożyć zgodny z prawem i skuteczny system przyjmowania zgłoszeń ? Co zrobić, aby uniknąć kar za naruszenie obowiązków wynikających z procedowanej już w Sejmie ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa?

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów organizacyjnych, działów zarządzania wiedzą oraz osób zajmujących się zgodnością i tworzeniem procedur w organizacji czy urzędzie. Adresatami szkolenia niech czują się także pracownicy działów prawnych oraz osoby zajmujące się ochroną danych osobowych.

Dodatkowe informacje:

  • Autorskie materiały szkoleniowe zostaną przekazane uczestnikom w wersji elektronicznej na 1 dzień przed szkoleniem.
  • Płatności za szkolenie należy dokonać nie później niż na 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
  • Najpóźniej na 1 dzień przed datą szkolenia wyślemy pocztą elektroniczną potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia, na podstawie informacji zawartych w dokonanym zgłoszeniu.
  • Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do jego odwołania na 1 dzień przed planowaną datą jego rozpoczęcia o czym poinformujemy drogą mailową na adres wskazany w zgłoszeniu.

Program szkolenia

(1) Dotychczasowe uregulowania na gruncie prawa polskiego dotyczące zgłaszania przez osoby
uprawnione naruszeń prawa w ramach tzw. „anonimowego zgłaszania naruszeń”.

(2) Główne cele Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października
2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz projektu ustawy w tym
zakresie.

(3) Projekt Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa – jakie zwiera regulacje i
rozwiązania? Jaki jest stan prac parlamentarnych?

(4) Wyłączenia spod zobowiązań wynikających z Dyrektywy.

(5) Zakres przedmiotowy i podmiotowy zobowiązań.

(6) Omówienie najważniejszych „definicji”, którymi posługują się oba akty prawne.

(7) Zasady dotyczące zgłaszania naruszenia.

(8) Omówienie wszystkich obowiązkowych elementów

procedury wdrażanej przez podmiot
zobowiązany (zwracamy uwagę na sankcję w postaci grzywny, kary ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do lat 3, wskazaną w projekcie ustawy, w przypadku wdrożenia procedury
niezgodnie nie ustanowienia wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa albo
ustanowienia jej z naruszeniem art. 29 ust. 1):
(a) Warunki objęcia ochroną osób dokonujących zgłoszenia; w odniesieniu do osoby zgłaszających
naruszenie oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie;
(b) Obowiązek ustanowienia wewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń oraz osób
(podmiotów) biorących udział w realizacji procedury;
(c) Obowiązek zachowania poufności oraz przetwarzanie danych osobowych;
(d) Prowadzenie rejestrów zgłoszeń;
(e) Zakaz działań odwetowych. Środki ochrony przed działaniami odwetowymi

(9) Przedstawienie konkretnych zapisów w przykładowej procedurze dotyczącej ochrony osób
zgłaszających naruszenia prawa

(10) Ochrona sygnalistów a RODO – jakie zmiany i uaktualnienia w systemie ochrony danych
osobowych są konieczne?

Zapisz się