§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w szkoleniach live on-line organizowanych przez ECDP BUSINESS ADVISORY Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, Plac Wolności 4, 40-078 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000617502, NIP: 6772402919, REGON: 364440062 (zwanej dalej ,,Organizatorem’’).
 2. Udział w szkoleniach wymaga zaakceptowania niniejszego Regulaminu, jak również regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną dostępnego na platformie www.expertfactory.pl oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji usługi.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany oferty szkolenia, w przypadku gdy zmiana ta wynika z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia ewaluacji usługi szkoleniowej w następujących formach:
  1. spersonalizowanej ankiety,
  2. ankiet anonimowych,
  3. wywiadów po zakończonym szkoleniu,
  4. telefonicznego badania satysfakcji.

§2. Definicje

 1. Klient– osoba fizyczna lub prawna, zobowiązana do uiszczenia należności za szkolenie. Klient nie musi być jednocześnie Uczestnikiem szkolenia.
 2. Organizator– ECDP BUSINESS ADVISORY Sp. z o.o.
 3. Rezygnacja ze szkolenia– przesłanie przez Klienta pisemnej informacji o wycofaniu Uczestnika/ków z udziału w szkoleniu.
 4. Uczestnik– osoba, która poprzez przysłanie zgłoszenia wyraziła wolę uczestnictwa w szkoleniu, za które została wniesiona opłata.
 5. Szkolenie online– szkolenie, w którym Uczestnik bierze udział korzystając z komputera (tableta), poprzez zalogowanie się na platformę internetową www.expertfactory.pl. Szkolenie prowadzone jest przez Eksperta w czasie rzeczywistym, z udziałem innych Uczestników szkolenia.
 6. Zgłoszenie– przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej lub podanie swoich danych w formularzu rejestracyjnym dostępnym na stronie www.expertfoactory.pl
 7. Strona Organizatora– strona www.expertfoactory.pl, na której dokonuje się zgłoszenia na szkolenie.

§3. Warunki uczestnictwa w szkoleniu online

 1. Informacja o organizowanych szkoleniach przez ECDP BUSINESS ADVISORY Sp. z o.o. przekazywana jest potencjalnym zainteresowanym w formie:
  • informacji publikowanych na stronie internetowej www.expertfactory.pl,
  • działań marketingowo-promocyjnych,
  • telemarketingu
 2. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej lub dokonanie zgłoszenia ,,on-line’’ za pośrednictwem strony www.expertfactory.pl. Dokonanie zgłoszenia jest wiążącą formą zamówienia usługi.
 3. Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w szkoleniu on-line live upływa najpóźniej do chwili rozpoczęcia szkolenia.
 4. Organizator najpóźniej na 1 dzień przed datą szkolenia wysyła pocztą elektroniczną do Uczestnika potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia, na podstawie informacji zawartych w dokonanym zgłoszeniu.
 5. Podczas dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego, Uczestnik szkolenia potwierdza zapoznanie się z Regulaminem, regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną dostępnego na platformie www.expertfactory.pl oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji usługi.
 6. Szkolenie on-line odbywa się poprzez platformę internetową dostępną pod adresem www.expertfactory.pl. Uczestnik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie komputer (tablet) z szybkim internetem oraz zestaw słuchawkowy.

§4. Warunki płatności

 1. Wysokość opłat za szkolenia znajduje się na stronie www.expertfactory.pl.
 2. Cena szkolenia on-line obejmuje udział w szkoleniu (z wyłączeniem dostępu do urządzenia i sieci Internet, do których zorganizowania zobowiązany jest każdy z Uczestników we własnym zakresie), ewentualne materiały szkoleniowe w formie elektronicznej oraz Certyfikat  uczestnictwa w szkoleniu w formie elektronicznej.
 3. Płatności za szkolenie należy dokonać bezpośrednio po wysłaniu zgłoszenia udziału w szkoleniu, nie później jednak niż na 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia, na wskazany przez Organizatora numer rachunku bankowego. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Organizatora kwotą przelewu.
 4. Tytuł przelewu powinien zawierać temat szkolenia, nazwę firmy/klienta/uczestnika oraz datę szkolenia.
 5. Faktura za szkolenie wysyłana jest w formacie PDF na adres e-mail Uczestnika, chyba że Uczestnik w zgłoszeniu wybrał inną formę.

§5. Rabaty

 1. Organizator dopuszcza możliwość udzielenia zniżek na szkolenia, które to zniżki będą ustalane indywidualnie pomiędzy Organizatorem a Klientem/Uczestnikiem.

§6. Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia przez Organizatora

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia na dzień przed planowaną datą jego rozpoczęcia. Organizator będzie korzystał z tego prawa jedynie w szczególnych sytuacjach.
 2. Organizator, w wypadku odwołania szkolenia informuje o tym fakcie Klienta/Uczestnika. Informacja dotycząca odwołania szkolenia przesyłana jest na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu lub przekazywana telefonicznie.
 3. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Klient/Uczestnik otrzymuje zwrot wniesionej opłaty na rachunek bankowy, z którego dokonana była płatność. Jednocześnie Klientowi/Uczestnikowi nie przysługują odsetki, w związku z odwołaniem szkolenia.

§7. Rezygnacja ze szkolenia

 1. Uczestnik w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu powinien przesłać rezygnację listownie na adres siedziby Organizatora za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie dłuższym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem Klient/Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów.
 3. Odwołanie zgłoszenia przez Klienta/Uczestnika w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem lub brak udziału w szkoleniu skutkuje obciążeniem Klienta/Uczestnika całością kosztów szkolenia.
 4. W przypadkach szczególnych (losowych) rezygnacja może zostać przyjęta na ustalonych indywidualnie warunkach pomiędzy Klientem/Uczestnikiem a Organizatorem.
 5. Do chwili rozpoczęcia szkolenia Klient może wyznaczyć innego Uczestnika szkolenia informując o tym Organizatora telefonicznie lub wiadomością e-mail.

§8. Wyłączenie odpowiedzialności Organizatora

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne leżące po stronie Uczestnika, które uniemożliwiają całkowicie lub częściowo oglądanie transmisji szkolenia.
 2. Organizator oświadcza, że treści przekazane w trakcie szkolenia mają charakter wyłącznie edukacyjny.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy oraz umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

§9. Prawa autorskie

 1. Organizator oświadcza, że cała treść szkolenia dostępna po zalogowaniu do platformy na stronie www.expertfactory.pl jest przedmiotem praw autorskich.
 2. Zakazuje się nagrywania, kopiowania, powielania, jak również dalszego przekazywania treści oraz danych do logowania bez zgody właściciela praw autorskich.
 3. W przypadku naruszenia zasad opisanych w § 9 niniejszego Regulaminu, Usługodawcy przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy przypadek naruszenia, co nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§10. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji usługi szkoleniowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla celu skorzystania z usługi szkoleniowej.
 2. Uczestnikom szkoleń przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych, ich sprostowania, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do celów rozliczeniowych i podatkowych zgodnie z właściwymi przepisami.
 4. W sprawach spornych Uczestnikom szkoleń przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§11. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Zmiany w Regulaminie wchodzą z dniem ich opublikowania.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.12.2020 r.