§1. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu zawarte poniżej terminy oznaczają:

 1. Hasło– oznacza niejawny, znany tylko Użytkownikowi, ciąg znaków niezbędny do poprawnego zalogowania się w Serwisie i korzystania z oferowanych na nim Usług, w szczególności z udziału w udostępnionych w Serwisie Szkoleniach
 2. Nazwa Użytkownika– oznacza jawny ciąg znaków, ustalany przez Użytkownika celem rejestracji w Serwisie i utworzenia Konta
 3. Konsument– oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 4. Konto– oznacza prowadzony w Serwisie dla Użytkownika przez Usługodawcę pod unikalną Nazwą Użytkownika zbiór danych, obejmujący dane o Użytkowniku, dane wprowadzone do Serwisu przez Użytkownika oraz historię jego działań w Serwisie
 5. Serwis– oznacza stronę internetową, prowadzoną pod adresem www.expertfactory.pl (wraz ze wszystkimi podstronami, stanowiącymi jej integralną część) przez Usługodawcę, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z jej zasobów, w szczególności ich przeglądanie, zakup i dostęp do zakupionych Szkoleń online
 6. Pośrednik płatności– oznacza serwis, za pośrednictwem którego Użytkownicy dokonują płatności za Usługi
 7. Prawa do Serwisu— wszelkie prawa własności intelektualnej do marki, znaków towarowych, domeny, projektów, elementów graficznych, oprogramowania oraz wszelkich innych elementów Serwisu o charakterze twórczym
 8. Rejestracja w Serwisie– czynność polegająca na podaniu przez Użytkownika wymaganych danych, niezbędnych w celu założenia Konta i uzyskania dostępu do zasobów Serwisu
 9. Zasób– oznacza każdą treść dostępną w Serwisie, w ramach zasobów Serwisu obejmującą w szczególności Szkolenia oraz inne materiały informacyjno – dydaktyczne, które znajdują się na Serwisie
 10. Szkolenie– oznacza zestaw prezentacji, materiałów poglądowych, zapisów audio i video, połączonych w merytoryczną całość, obejmujący zakres wiedzy i praktyki, które zaprezentowane zostały w opisie Szkolenia, udostępnionych online w Serwisie
 11. Umowa– umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, na warunkach określonych w Regulaminie; przedmiot Umowy stanowi nabycie praw do korzystania z Usług na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie
 12. Usługa– oznacza wszelkie usługi elektroniczne, w rozumieniu Ustawy, oferowane drogą elektroniczną w ramach Serwisu dla Użytkowników, m.in. korzystanie z zasobów Serwisu, w szczególności ich przeglądanie oraz zakup i dostęp do zakupionych Szkoleń online
 13. Użytkownik– osoba, która dokonała prawidłowej rejestracji w Serwisie i posiada Konto.
 14. Uczestnik– oznacza Użytkownika, który wykupił dostęp do udostępnionych w Serwisie Produktów, w tym w szczególności Szkoleń
 15. Usługodawca– oznacza operatora Serwisu spółkę ECDP BUSINESS ADVISORY Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Plac Wolności 4, 40-078 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000617502, NIP: 6772402919, REGON: 364440062.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę w postaci:
  1. szkoleń dostępnych online w Internecie za pośrednictwem Serwisu oraz w postaci innych zasobów w tym materiałów o charakterze informacyjnym i dydaktycznym,
  2. warunków zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie Usług,
  3. zasad ochrony danych osobowych Uczestników Szkoleń (zawarte w Polityce Prywatności, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu),
  4. tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Użytkownik, który chce skorzystać z Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu, musi zaakceptować Regulamin i zobowiązać się do przestrzegania zasad w nim zawartych. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z pełną akceptacją i potwierdzeniem zrozumienia warunków niniejszego Regulaminu. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od momentu rozpoczęcia korzystania z Usług dostępnych w ramach funkcjonalności Serwisu.
 3. Regulamin jest w sposób nieprzerwany i ciągły udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie pod adresem www.expertfactory.pl, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Regulamin jest udostępniany przed zawarciem Umowy pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.

§3. Zasady korzystania z Serwisu

 1. Z Usług oferowanych w Serwisie może korzystać każda osoba prawna i pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba małoletnia lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, która uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Usług oferowanych w ramach funkcjonowania Serwisu.
 2. Korzystanie z Serwisu wymaga Rejestracji w Serwisie i założenia Konta. Korzystanie z Usług, w tym utworzenie i korzystanie z Konta w Serwisie, jest dobrowolne i nieodpłatne.
 3. Zarejestrowanie w Serwisie następuje po wypełnieniu formularza Rejestracji
  i podaniu wymaganych danych osobowych. Rejestracji w Serwisie należy dokonać za pośrednictwem przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie z Serwisu.
 4. Rejestracja w Serwisie przy wykorzystaniu udostępnionego formularza Rejestracji polega na wybraniu odpowiedniej Nazwy Użytkownika i Hasła, podaniu imienia
  i nazwiska, kontaktowego adresu e-mail oraz danych niezbędnych do ewentualnego wystawienia faktury po zakupie Szkolenia. Rejestracja w Serwisie nie jest możliwa
  z wykorzystaniem Nazwy Użytkownika, zajętej uprzednio przez innego Użytkownika.
 5. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą podanego przy Rejestracji adresu poczty elektronicznej oraz Hasła.
 6. Użytkownik ma prawo do usunięcia Konta w każdym czasie bez prawa do otrzymania zwrotu płatności.
 7. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta albo zablokować lub usunąć istniejące Konto, jeżeli Nazwa Użytkownika jest już używana w ramach Serwisu lub jeżeli poweźmie on uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna
  z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Usługodawcy lub osób trzecich. W takim przypadku Usługodawca jest uprawniony do zaprzestania świadczenie Usług Użytkownikowi.
 8. Usługobiorca uzyskuje dostęp do Serwisu po dokonaniu prawidłowej Rejestracji
  i zalogowaniu się do Serwisu. Dostęp do płatnych zasobów dostępnych w Serwisie, Użytkownik uzyskuje po dokonaniu płatności, zgodnie z informacjami o płatnościach, dostępnymi w Serwisie.
 9. Zarejestrowany Użytkownik, może w dowolnej chwili modyfikować swoje dane zawarte w Koncie Użytkownika.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Serwisu do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich w szczególności do zamieszczania w Serwisie reklam oraz innych elementów promocji towarów i usług własnych oraz osób trzecich.
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do stosowania technologii cookies i innych podobnych technologii w celu udostępniania Serwisu i jego funkcjonalności zgodnie
  z Regulaminem.

§4. Warunki techniczne korzystania z Serwisu

 1. Do korzystania z Serwisu, w tym uczestnictwa w organizowanych za pośrednictwem Serwisu Szkoleniach, niezbędne jest:
  1. posiadanie dostępu do Internetu (połączenie z siecią Internet),
  2. posiadanie jednej z następujących przeglądarek internetowych: Internet Explorer 10 lub 11, Firefox, Safari, Opera, Chrome lub Edge,
  3. posiadanie programu służącego do przeglądania zasobów Serwisu, akceptującym pliki typu cookies oraz konta poczty e-mail,
  4. posiadanie przez Użytkownika właściwego urządzenia mobilnego oraz poprawne zainstalowanie w pamięci tego urządzenia aplikacji mobilnej (o ile Użytkownik wyraża chęć korzystania z Serwisu przy użyciu sprzętu mobilnego).
 2. Usługodawca dopełni należytej staranności, aby korzystanie z Serwisu przebiegało bez zakłóceń, a Serwis działał bez usterek i niedogodności dla Użytkowników. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia krótkotrwałych przerw
  w funkcjonowaniu Serwisu, wynikających z niezbędnych napraw, konserwacji, tworzenia kopii zapasowych. W miarę możliwości, jeśli wymienione powyżej czynności nie wynikają z usterek, a z planowanych działań, Usługodawca zobowiązuje się informować Użytkowników o tym fakcie z podaniem przewidywanego czasu trwania braku możliwości korzystania z Serwisu.
 3. Użytkownik, który na skutek usterek po stronie Serwisu nie ma możliwości korzystania z jego funkcjonalności, w miarę możliwości zgłasza ten fakt Usługodawcy za pośrednictwem poczty e-mail Usługodawcy. Usługodawca niezwłocznie podejmuje wszelkie kroki, celem przywrócenia sprawnego funkcjonowania Serwisu.
 4. W razie korzystania przez Usługobiorcę z oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 1, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowego funkcjonowania Serwisu.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości zasobów Serwisu, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi po stronie Użytkownika, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej czy niedostatecznej wydajności sprzętu, jak również jeżeli niemożność ta jest spowodowana innymi przyczynami nieleżącymi bezpośrednio po stronie Usługodawcy.

§5. Warunki zawarcia, rozwiązania i odstąpienia od Umowy

 1. Do zawarcia Umowy dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Użytkownika korzystania z wybranej Usługi oferowanej w ramach funkcjonalności Serwisu. Korzystanie przez Użytkownika z danej Usługi odbywa się na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi. W przypadku opuszczenia przez Użytkownika Serwisu lub usunięcia konta przez Użytkownika, Umowa rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń. W przypadku zakończenia korzystania z usług Serwisu, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot opłat poniesionych przez niego na rzecz Usługodawcy.
 3. Użytkownik, będący Konsumentem, ma prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie Usługodawcy oświadczenia
  o odstąpieniu od Umowy.
 4. Odstąpienie od Umowy przez Konsumenta wiąże się z prawem do otrzymania zwrotu uiszczonej opłaty w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Prawo to nie przysługuje w przypadku, gdy Usługa zostanie wykonana przed upływem 14 dni od daty jej opłacenia za zgodą Użytkownika. Przez wykonanie usługi rozumie się udostępnienie zasobów Serwisu.
 5. Oświadczenie Konsumenta o którym mowa w § 5 ust. 2 niniejszego Regulaminu należy złożyć w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy.

§6. Uczestnictwo w Szkoleniu

 1. Uczestniczenie w Szkoleniach oraz korzystanie z zasobów Serwisu wymaga założenia Konta w Serwisie. Szkolenia oraz zasoby Serwisu są odpłatne i wymagają dokonania płatności za pośrednictwem Pośrednika płatności według metody „pay-by-link”.
 2. Po dokonaniu wyboru Szkolenia / Szkoleń lub innych zasobów Serwisu, Użytkownik uiszcza za nie płatność. Po zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym Usługodawcy, dany zasób serwisu jest dostępny dla Użytkownika.
 3. Dokonanie opłaty za Szkolenie jest jednoznaczne z zawarciem umowy
  o świadczenie usługi szkoleniowej.
 4. Uczestnik otrzymuje dostęp do zakupionego przez siebie Szkolenia (Szkoleń) na określony przedział czasowy, wyrażony w dniach/miesiącach. Ilość dni określona jest każdorazowo w ofercie Szkolenia oraz w jego opisie.
 5. Korzystanie z zasobów Serwisu w wykupionym okresie abonamentowym uzależnione jest wyłącznie od woli Uczestnika – korzysta on z udostępnionych materiałów w dowolnie wybranym przez siebie czasie.
 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Usługodawca – na prośbę Uczestnika – może przedłużyć wykupiony przez Uczestnika okres abonamentowy na określoną ilość dni. Przedłużenie takie jest bezpłatne, przy czym nastąpić może jedynie na skutek okoliczności podyktowanych siłą wyższą lub zdarzeniami, za które Uczestnik nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Za udział w Szkoleniu lub korzystanie z zasobów Serwisu, Uczestnik otrzymuje – (oprócz stosownych certyfikatów i zaświadczeń – dotyczy Szkoleń) – fakturę wystawioną przez Usługodawcę w oparciu o dane Uczestnika, podane w procesie Rejestracji.
 8. Aby uzyskać dostęp do zakupionego przez siebie Szkolenia lub innych płatnych zasobów Serwisu, Uczestnik loguje się do Serwisu za pomocą ustalonych przez siebie Nazwy Użytkownika i Hasła.
 9. Uczestnik, w ramach wykupionego okresu abonamentowego ma dostęp do zasobów Serwisu, z zastrzeżeniem § 4 niniejszego Regulaminu. Czas trwania korzystania z udostępnionych zasobów zależą wyłącznie od woli Uczestnika. Powyższe oznacza, iż Użytkownik rozpoczyna i kończy użytkowanie Serwisu w dowolnie wybranym przez siebie momencie w okresie obowiązywania wykupionego przez Uczestnika okresu abonamentowego.
 10. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu udostępniania swojego Konta w Serwisie osobom trzecim. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie Użytkownika na skutek udostępnienia przez niego swojego Konta w Serwisie osobom trzecim.
 11. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu wszelkiej nieautoryzowanej modyfikacji treści Szkoleń i innych zasobów Serwisu, co do których przysługują Usługodawcy prawa autorskie.
 12. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia Konta Użytkownika oraz cofnięcia przyznanej mu Nazwy Użytkownika i Hasła w sytuacji, gdy Użytkownik podejmuje działania, zagrażające sprawnemu funkcjonowaniu Serwisu, w tym w szczególności usiłuje przerabiać lub usuwać zasoby Serwisu bez zgody Usługodawcy oraz zachowuje się w stosunku do Usługodawcy oraz innych Użytkowników w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Uprawnienie opisane powyżej przysługuje Usługodawcy również w przypadku, gdy Użytkownik udostępni swoje Konto w Serwisie osobom trzecim.
 13. W przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 12 niniejszego Regulaminu opłaty poniesione przez Użytkownika nie są zwracane.
 14. Użytkownik ma prawo w każdej chwili zrezygnować z korzystania z zasobów Serwisie poprzez usunięcie utworzonego przez siebie Konta w Serwisie. W przypadku usunięcia Konta przez Uczestnika, opłata za udział w Szkoleniu lub opłata abonamentowa nie podlegają zwrotowi.

§7. Opłaty

 1. Wszystkie podane w Serwisie ceny Szkoleń (lub innych płatnych zasobów) są ujęte w kwotach netto i brutto, co oznacza, że Uczestnik dokonuje opłaty we wskazanej kwocie, bez konieczności doliczania podatku VAT.
 2. Cena, podana przy opisie danego Szkolenia lub w opisie danego zasobu są cenami wiążącymi. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen, przy czym
  w odniesieniu do poszczególnego Uczestnika, zmiana ceny nie może zostać dokonana po zakupie przez niego jednego lub więcej Szkoleń lub innych zasobów oferowanych w ramach funkcjonowania Serwisu.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo ustalania dla poszczególnych Użytkowników cen innych, niż wskazane przy danych Szkoleniach / zasobach, w tym w szczególności udzielania rabatów, zniżek, promocji czy sprzedaży na raty.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną, na adres e-mail podany przez Użytkownika przy Rejestracji lub w formie papierowej.

§8. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Użytkownicy są uprawnieni do wnoszenia reklamacji w związku z korzystaniem z Usług oferowanych w ramach funkcjonowania Serwisu.
 2. Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym na adres siedziby Usługodawcy.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej, następujące dane:
  1. oznaczenie osoby lub podmiotu wnoszącego reklamację (w tym imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją),
  2. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji,
  3. nazwę Szkolenia– jeżeli reklamacja dotyczy wskazanej Usługi,
  4. oczekiwania wnoszącego reklamację odnośnie sposobu rozwiązania zgłoszonego w reklamacji problemu.
 4. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
 5. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji. Reklamacje nie posiadające danych, o których mowa w ust. 3, nie podlegają rozpatrzeniu.
 6. Użytkownik, będący Konsumentem, ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej
  w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 7. Użytkownik, będący Konsumentem, ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w sporach dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług, korzystając z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

§9. Ochrona praw autorskich

 1. Wszelkie Prawa do Serwisu przysługują tylko i wyłącznie Usługodawcy.
 2. Wszelkie zasoby, udostępnione w ramach funkcjonowania Serwisu, objęte są prawem autorskim w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 880 z późn. zm.), a prawa autorskie do wszelkich zasobów w ramach Serwisu należą do Usługodawcy. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać przepisów wskazanej wyżej ustawy. Kopiowanie
  i rozpowszechnianie materiałów i zasobów, z zastrzeżeniem § 9 ust. 3, wymaga każdorazowo pisemnej zgody Usługodawcy.
 3. Materiały, informacje i zasoby, zawarte w poszczególnych Szkoleniach i innych zasobach Platformy, w tym w szczególności opracowania tekstowe, pliki graficzne, pliki PDF, wzory pism, kalkulatory, szablony, nagrania audio i video, mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Uczestnika zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie i nie mogą być wykorzystywane w jakichkolwiek celach komercyjnych. Uczestnik nie jest uprawniony do ich kopiowania i wykorzystywania bez pisemnej zgody Usługodawcy. Użytkownik może korzystać z zasobów Serwisu wyłącznie na użytek własny, w tym na potrzeby prowadzonej działalności zawodowej (nie będącej działalnością konkurencyjną względem działalności prowadzonej przez Usługodawcę), bez prawa do rozpowszechniania tych materiałów i zasobów na rzecz osób trzecich.
 4. Opracowywanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, łączenie z innymi materiałami, zasobów i treści Serwisu, do których prawa autorskie majątkowe należą do Usługodawcy w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem jest zabronione.
 5. W przypadku naruszenia zasad opisanych w § 9 niniejszego Regulaminu, Usługodawcy przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy przypadek naruszenia, co nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§10. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje, opinie, komentarze rozpowszechniane przez Użytkowników na stronach Serwisu oraz za szkody wynikłe ze zdarzeń pozostających poza kontrolą Usługodawcy i bez jego winy,
  w szczególności naruszenie przez Użytkowników praw osób trzecich, jak i przepisów powszechnie obowiązujących.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia przez Użytkownika osobom trzecim Hasła oraz Nazwy Użytkownika, niezależnie od przyczyny takiego ujawnienia.
 3. Usługodawca nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji za pośrednictwem Platformy.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za potencjalne zagrożenia dla Użytkowników Serwisu polegające na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkowników szkodliwego oprogramowania oraz możliwości pozyskania i modyfikacji ich danych przez osoby nieuprawnione.
 5. Usługodawca oświadcza, że udostępniane w Serwisie Szkolenia przygotowywane są z zachowaniem najwyższej staranności, niemniej Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za rezultaty Szkolenia, jego przydatność.

§11. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wprowadzane przez Usługodawcę będą zamieszczane w Serwisie. Zmiany do Regulaminu są wiążące dla Użytkowników po 14 dniach od chwili opublikowania nowego Regulaminu w Serwisie.
 2. Postanowienia Regulaminu są interpretowane według przepisów prawa polskiego.
 3. Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną: Polityka prywatności