Cena
350.00 zł + VAT
(430.50 zł z VAT)
Dostęp: online live |
6:00 h
| Certyfikat

Prowadzący:

Termin:

22.04.2022 godziny szkolenia: 10:00 – 16:00

Miejsce:

Szkolenie online przy użyciu platformy Microsoft Teams

Cel szkolenia:

Szkolenie jest kierowane do właścicieli firm zajmujących się sprzedażą towarów, którzy chcieliby zminimalizować ryzyka sporów oraz koszty i nakłady pracy ponoszone na obsługę reklamacji. Szkolenie daje szansę na poznanie mechanizmów prawnych regulujących reklamacje w relacjach B2B oraz B2C, dzięki czemu przedsiębiorcy będą potrafili skutecznie reklamować nabywane przez siebie towary oraz unikać bezzasadnych reklamacji swoich klientów. Prowadzenie szkolenia skupia się na praktycznych aspektach oraz konkretnych zastosowaniach popartych przykładami, dzięki czemu przekazuje przydatną wiedzę w codziennej pracy.

Adresaci szkolenia:

 • właściciele i prezesi firm
 • kadra zarządzająca przedsiębiorstwem
 • dyrektorzy i kierownicy
 • pracownicy działów obsługi klienta, biur obsługi klienta (BOK), działów reklamacji, serwisu
 • osoby pracujące w kontakcie z klientem
 • pracownicy recepcji oraz tzw. „infolinii”
 • osoby zainteresowane problematyką prawną i podatkową, chcące rozszerzyć swoją wiedzę.

Dodatkowe informacje:

 • Autorskie materiały szkoleniowe zostaną przekazane uczestnikom w wersji elektronicznej na 1 dzień przed szkoleniem.
 • Płatności za szkolenie należy dokonać nie później niż na 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 • Najpóźniej na 1 dzień przed datą szkolenia wyślemy pocztą elektroniczną potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia, na podstawie informacji zawartych w dokonanym zgłoszeniu.
 • Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do jego odwołania na 1 dzień przed planowaną datą jego rozpoczęcia o czym poinformujemy drogą mailową na adres wskazany w zgłoszeniu.

Program szkolenia

 1. Podstawy reklamacji
  • rękojmia za wady rzeczy sprzedanej,
  • gwarancja,
  • nienależyte wykonanie zobowiązania.
 2. Rękojmia za wady rzeczy sprzedanej
  • czym jest wada fizyczna i wada prawna,
  • przesłanki odpowiedzialności sprzedawcy,
  • kiedy sprzedawca nie odpowiada za wady towaru,
  • okres trwania rękojmi i czas na dochodzenie roszczeń,
  • obowiązki sprzedawcy,
  • uprawnienia kupującego,
  • koszty reklamacji oraz odszkodowanie za wady,
  • wady ukryte,
  • sprzedaż towaru przez kupującego a uprawnienia z tytułu rękojmi,
  • zasady szczególne dla reklamacji pomiędzy przedsiębiorcami (m.in. modyfikacja, wyłączenie rękojmi, dodatkowe obowiązki kupującego),
  • roszczenie regresowe pomiędzy sprzedawcami.
 3. Gwarancja
  • kto jest gwarantem,
  • oświadczenie gwarancyjne i możliwość jego kształtowania,
  • obowiązki gwaranta i sprzedawcy,
  • uprawnienia kupującego,
  • relacja między gwarancją a rękojmią,
  • bieg terminu gwarancji.
 4. Zmiany w reklamacjach pomiędzy przedsiębiorcami od 2021 r.
  • kiedy kupujący przedsiębiorca jest traktowany jak konsument,
  • nowe uprawnienia przedsiębiorców,
  • zwrot towaru zakupionego przez przedsiębiorcę.
 5. Nienależyte wykonanie zobowiązania
  • przesłanki odpowiedzialności sprzedawcy,
  • obowiązki sprzedawcy,
  • uprawnienia kupującego,
  • rodzaje i sposób dochodzenia roszczeń,
  • odszkodowanie z tytułu wad.
 6. Reklamacja usług
  • reklamacja świadczenia usług,
  • reklamacja umowy o dzieło.
 7. Rozwiązywanie sporów
  • alternatywne metody rozwiązywania sporów z konsumentami,
  • alternatywne metody rozwiązywania sporów z przedsiębiorcami,
  • uprawnienia i możliwości rzecznika praw konsumentów,
  • dochodzenie roszczeń na drodze sądowej.
 8. Reklamacje w stosunkach międzynarodowych
  • prawo właściwe dla reklamacji, gdy kupującym jest konsument,
  • prawo właściwe dla reklamacji, gdy kupującym jest przedsiębiorca.
 9. Wpływ reklamacji na rozliczenia podatkowe
  • reklamacja a korekta VAT,
  • reklamacja a podatek dochodowy.

Zapisz się